HuisreglementInhoudsopgave Pagina.

De gedragsregels voor de spelers.

De gedragsregels voor de trainers.

De gedragsregels voor de begeleiders en leiders.

De gedragsregels voor de ouder/verzorgers.

De gedragsregels voor de vrijwilligers.

De gedragsregels m.b.t. het gebruik van alcohol, tabak en drugs.

De gedragsregels op en rond het complex.

De gedragsregels voor de spelers
De speler…

1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.

2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. Bij blessures melden bij verzorger voor herstel.

3. Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.

4. Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.

5. Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van de club, maar niet tijdens de trainingen of tijdens andere gelegenheden tenzij na overleg met toestemming van de trainer.

6. Speelt tijdens wedstrijden met het shirt in de broek.

7. Draagt de kousen niet boven de knie.

8. Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.

9. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.

10. Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en Kleedkamers.

11. Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.

12. Dient na training en wedstrijd te douchen.

13. Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.

14. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.

15. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.

16. Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.

17. Komt niet naar de training en/of wedstrijd zonder zich tijdig af te melden. Indien dit gebeurt bepaalt de trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

De gedragsregels voor de trainers.

De trainer…

1. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.

2. Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.

3. Brengt spelers passie bij voor het spel.

4. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).

5. Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

6. Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

7. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het trainen van een team.

8. Zorgt voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen training meer wordt gegeven.

9. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.

10. Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

11. Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.

12. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

13. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.


De gedragsregels voor de begeleiders/leiders.


De begeleider/leider…

1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

2. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.

3. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.

4. Ontvangt de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter.

5. Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.

6. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

7. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).

8. Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.

9. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

10. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.

11. Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd op dat veld meer wordt gespeeld.

12. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.

13. Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn team.

14. Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

15. Bewaakt het was schema en teamkleding.

16. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

17. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.


De gedragsregels voor de ouders/verzorgers.


De ouder/verzorger…

1. Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.

2. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).

3. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding.

4. Mag spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.

5. Doet mee in de wasbeurten van de kleding, van het (jeugd) team.

6. Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.

7. Zorgt er voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

8. Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

9. Voldoet op tijd de contributie.

10. Meldt kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!


De gedragsregels voor de vrijwilligers.


De vrijwilliger…

1. Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.

2. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.

3. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.

4. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.

5. Heeft respect voor anderen.

6. Is zuinig op kleding en materialen van de club.


De gedragsregels m.b.t. het gebruik van alcohol, tabak en drugs.


1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.

2. Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12:00 verboden.

3. Het is ten strengste verboden te roken in het tenue van de club, de kantine en de

kleedkamers.

4. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod en royering.

5. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.


De gedragsregels op en rond het sportcomplex.


1. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

2. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.

3. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng dan de spullen zelf even terug naar de kantine.

4. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.

5. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.

6. Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

7. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

8. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde ruimte in de fietsenstalling geplaatst.

9. Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

10. De toegangen naar de velden, in het belang van de veiligheid vrijhouden.

11. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

12. Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.


De basis elf.


Er zijn bij Fc Schadewijk 80 gedragsregels aan bod gekomen die gelden voor de speler, trainer, begeleider, ouder/verzorger en de vrijwilliger. Tevens worden er nog een aantal gedragsregels genoemd m.b.t. het gebruik van alcohol, tabak en drugs en de regels over het gedrag op en rond het complex van de amateurclub. Al deze regels samengevat komen tot uiting in de onderstaande 11 regels, ook wel de basis elf genoemd.

Bij onze club…

1. Vloeken en schelden we niet en maken we geen racistische opmerkingen.

2. Praten we met elkaar, niet over elkaar.

3. Gedragen we ons correct en sportief.

4. Spreken we elkaar aan op verkeerd gedrag.

5. Accepteren we beslissingen van de scheidsrechters.

6. Verzorgen we kleding, materiaal en kleedkamers (thuis én uit).

7. Genieten we van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.

8. Zijn we altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen.

9. Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwilligers.

10. Roken en drinken we niet voor en direct ná de wedstrijd en training.

11. Veroorzaken we geen overlast op het complex of daarbuiten.